Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Serwisu aidriven.pl

  Serwis aidriven.pl jest prowadzony przez Art of Networking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-180), ul. Miła 6, lok. 24, REGON: 523794305 NIP: 5252933610, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001005368, zwaną dale „Administratorem”.

  Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych, które reprezentują Klientów będących osobami prawnymi, w tym będących przedsiębiorcami.

  1. DEFINICJE

  Serwis – Portal internetowy dostępny pod adresem aidriven.pl umożliwiający m.in. rejestrowanie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora

  Klient – Osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje za pośrednictwem Serwisu rejestracji udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Administratora

  Konto – Utworzony i utrzymywany w Serwisie zbiór danych informatycznych dotyczących Klienta, który umożliwia rejestrowanie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora

  Adres IP – Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu

  Login Systemu – Automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Klienta przy każdym połączeniu; może on zawierać w szczególności Adres IP pozwalający w pewnym przybliżeniu ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową, na której działa Serwis

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Art of Networking sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO oraz Ustawy.

  3. Dane zbierane przy zakładaniu Konta

  3.1 Dane osobowe zbierane na potrzeby założenia Konta wykorzystywane będą do założenia
  i aktywacji Konta oraz do jego prawidłowego utrzymywania, a także do dokonywania zmian
  w konfiguracji Konta.

  3.2 W celu założenia i utrzymywania Konta konieczne jest, aby Klient, który jest osobą fizyczną, a w przypadku osób prawnych – osoba reprezentująca takiego Klienta, przekazała swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres e-mail.

  3.3 Dane Klienta będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu umożliwienia zarejestrowania udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Administratora oraz kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z tym wydarzeniem.

  4. Dostęp do danych osobowych

  4.1 Klient (osoba fizyczna) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych a także prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@aidriven.pl, przekazując dane, które umożliwią jednoznaczną identyfikację danego Klienta. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  5. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do korzystania z Serwisu, żądanie ich usunięcia będzie traktowane jako oświadczenie Klienta o usunięciu Konta w Serwisie, co może uniemożliwić udział Klienta w wydarzeniu zorganizowanym przez Administratora.

  6. Udostępnienie danych osobowych

  6.1 Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów w żadnym innym celu niż na potrzeby zrealizowania obowiązków dotyczących organizacji i prawidłowego przebiegu wydarzenia.

  6.2 Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  6.3 Administrator może przekazywać dane osobowe uprawnionym organom w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi; w szczególności w przypadku, gdy Klient naruszył przepisy prawa lub zasady korzystania z Serwisu.

  6.4 Do danych osobowych podanych przez Klienta dostęp ma Administrator oraz upoważnione osoby obsługujące Serwis.

  7. Zabezpieczenie danych osobowych

  7.1 Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i dane te są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych.

  7.2 Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i przepisami, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych w sposób nieuprawniony lub przez podmioty, które uzyskały dane w drodze nielegalnych działań.

  7.3 Dla zachowania bezpieczeństwa Klient powinien przechowywać loginy, hasła i inne dane autoryzacyjne w miejscach niedostępnych dla osób nieuprawnionych.

  7.4 Zalecane są częste zmiany haseł i nieużywanie jednego hasła do różnych usług. W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa danych Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Administratora.

  7.5 Dane związane z przeglądaniem zawartości stron

  Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Klientów, takie jak: adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klienta ani innych osób. Informacje, o których mowa wyżej, są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

  8. ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

  8.1 Pliki cookies to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane przez serwer w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym
  i unikatowy numer. Pliki cookies są odczytywane przez serwer przy każdym połączeniu
  z Serwisem za pomocą urządzenia Klienta.

  8.2 Zakres wykorzystania przez Administratora technologii cookies obejmuje:
  a) dostosowanie treści zamieszczonych w Serwisie do preferencji Klientów w celu jego najpełniejszego wykorzystania tych treści;
  b) zbieranie danych statystycznych w celu ustalenia sposobu, w jaki Klienci korzystają z Serwisu, co może pozwolić na usprawnienie jego funkcjonowania i na eliminowanie ewentualnych błędów;
  c) prawidłowe utrzymanie przez Klienta sesji łączności z Serwisem.

  8.3 Dane gromadzone i przechowywane w plikach tekstowych są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem i optymalnego dostosowania go do potrzeb Klientów.

  8.4 W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na otrzymywanie i przechowywanie plików cookies. Klient ma możliwość zmiany powyższej funkcjonalności poprzez całkowite jej zablokowanie bądź wymuszenie na przeglądarce każdorazowego informowania o próbie zapisania pliku cookie. Parametry te można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie otrzymywania i przechowywania plików cookies może jednak powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

  8.5 Stosowane przez Administratora pliki cookies nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu oraz w oprogramowaniu użytkownika końcowego.

  9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez email: redakcja@aidriven.pl