Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy prowadzi do zmian w wymaganiach dotyczących umiejętności i kompetencji, co często skutkuje koniecznością przebranżowienia pracowników. AI wprowadza nowe technologie i narzędzia, które wymagają od pracowników posiadania innych umiejętności niż te, które były wartościowane do tej pory. W związku z tym pracownicy mogą być zmuszeni do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, aby nadążyć za zmieniającym się środowiskiem pracy.

  Przebranżowienie a AI

  W sektorze IT, na przykład, zauważalna jest rosnąca potrzeba na umiejętności związanych z AI, takich jak programowanie, data science, czy machine learning. Specjaliści z innych dziedzin, którzy chcą pozostać konkurencyjni na rynku pracy, muszą adaptować swoje umiejętności do tych nowych wymagań. Wiele firm już wprowadza ścieżki upskillingu i reskillingu, aby pomóc swoim pracownikom w dostosowaniu się do tych zmian. Tego typu inicjatywy są nie tylko korzystne dla pracowników, ale również dla samych organizacji, ponieważ pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji i adaptacyjności w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

  Jednakże warto zaznaczyć, że przebranżowienie nie jest zawsze łatwe ani szybkie. Wymaga ono czasu, zasobów i często wsparcia ze strony pracodawców. Niemniej, w obliczu rosnącej roli AI, zdolność do adaptacji i ciągłego uczenia się staje się coraz ważniejsza. Firmy, które inwestują w rozwój swoich pracowników, mogą nie tylko lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z AI, ale również wykorzystywać jej potencjał do innowacji i wzrostu.

  Podsumowując, wpływ AI na rynek pracy wymusza na pracownikach konieczność przebranżowienia, aby sprostać nowym wyzwaniom i wymaganiom. Proces ten, choć wymagający, otwiera również nowe możliwości rozwoju zawodowego i adaptacji do szybko zmieniającej się technologicznie przyszłości.

  Czy AI zagraża specjalistom z branży IT?

  Zagadnienie wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w branży IT jest złożone i wielowymiarowe. Z jednej strony, istnieją obawy dotyczące zastępowania miejsc pracy przez AI, z drugiej zaś – widoczne są korzyści wynikające z jej rozwoju.

  Sztuczna inteligencja jest już szeroko wykorzystywana w polskim sektorze IT, co przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i firm. Około 29% pracowników IT w Polsce obawia się, że AI może zabrać im pracę, jednak większość firm stworzyła więcej miejsc pracy dzięki AI (40%) niż zlikwidowała (10%). Wiele osób z branży planuje edukować się w obszarze wykorzystania narzędzi AI lub zmieniać specjalizację na role związane z rozwojem AI. Pracodawcy również widzą korzyści z postępującej rewolucji w AI, wprowadzając ścieżki upskillingu lub reskillingu dla zatrudnionych. Ponadto 94% pracowników branży IT w Polsce już korzysta z narzędzi AI w pracy, co pozytywnie wpływa na ich efektywność​​.

  Sztuczna inteligencja może nie odebrać pracy, ale pogorszyć płace

  Z kolei badanie przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny wskazuje, że rozwój AI, zwłaszcza w obszarze deep learning, nie tylko nie zabierał pracy, ale wręcz zwiększał zatrudnienie. Wzrost zatrudnienia odnotowano przede wszystkim wśród młodych i wysoko wykwalifikowanych osób, a wśród średnio i słabo wykwalifikowanych pozostało ono na tym samym poziomie. Badacze zauważyli, że rozwój AI miał nieznacznie negatywny, a czasem neutralny wpływ na wzrost płac. Jednakże, w zawodach bardziej narażonych na degradację przez sztuczną inteligencję odnotowano nieco gorszy wzrost płac. To może wywołać przebranżowienie niektórych pracowników. Badacze podkreślają, że obecne wyniki badań nie przesądzają ostatecznie o przyszłym wpływie AI na rynek pracy, jako że technologie AI są nadal rozwijane i wdrażane​​​​​​​​​​.

  Podsumowując, obecne dane i badania sugerują, że AI, chociaż budzi pewne obawy, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla miejsc pracy w branży IT. Wręcz przeciwnie, może przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania efektywności istniejących. Jednakże, ze względu na ciągły rozwój technologii AI, jej przyszły wpływ na rynek pracy pozostaje przedmiotem dalszych obserwacji i analiz.

  Czytaj dalej:

  REKLAMA
  REKLAMA